Vanaf 1 september : ‘normale’ werking

Zoals in juni reeds werd aangekondigd : vanaf 1 september gaan we terug over naar een zo goed als ‘normale’ werking.

Heel wat beperkingen werden in de maand juni relatief snel opgeheven. Sommigen keken er reeds lang naar uit, anderen voelden toch enige terughoudendheid. Rekening houdend met de vraag naar een meer ‘zachte overgang’, vaccinatiegraad van gezinsleden, naasten en cliënten en hun netwerk, de vakantieperiode, enz… werd vooropgesteld de zomermaanden te beschouwen als een overgangsperiode. Geen expliciete verplichting meer om werken op kantoor te vermijden, nog geen expliciete verwachting terug maximaal vanuit het aanloopadres te werken.
Hoewel er tijdens de vakantieperiode klassiek een lagere bezetting en aanwezigheid is op kantoor, zagen we stilaan een toename van aanwezigheden ten opzichte van het voorbije Corona-jaar.

Vanaf 1 september verwachten we dat iedereen terug maximaal vanop het aanloopadres aan de slag gaat. Overlegmomenten worden in principe fysisch bijgewoond, start en einde van de werkdag gebeuren op het aanloopadres.

Maar, hoe zit het dan met telewerken, telethuiswerk, enz ?!

Voor de meesten onder ons is telewerken inherent verbonden aan de functie. Telewerken omvat immers dat je werk verricht op een andere plaats dan een vaste werkplek / kantoor. Trajectbegeleiders B&B, psychosociaal rehabilitatiemedewerkers, trajectbegeleiders arbeid, werkbegeleiders, activiteitenbegeleiders, … verrichten een essentieel onderdeel van hun opdracht frequent en veelvuldig ‘op verplaatsing’: bij de cliënt thuis, extern overleg, werkposten, externe activiteiten, enz.
Telewerk is aldus geen nieuw of bijzonder gegeven, en blijft ook eigen aan de functie.

Telethuiswerk is een specifieke vorm van telewerk, waarbij de reguliere werkopdracht van thuis uit wordt uitgevoerd, in plaats van op kantoor. Hierbij gaat er dus om dat wat je normaal op kantoor zou doen, van thuis uit doet. Je bent beschikbaar en bereikbaar voor de werkgever, volgt het arbeidsreglement en werkuren, bent onderhevig aan maatregelen voor bescherming en preventie, levert de verwachtte prestaties, bent in de mogelijkheid het telethuiswerk te annuleren of onderbreken, …
In functie van telethuiswerk bestaan er 2 wettelijke regelingen : structureel telethuiswerk en occasioneel telethuiswerk.
Sinds Corona werd een bijkomende specifieke toepassing voorzien door de wetgever : verplicht telethuiswerk naar aanleiding van de corona-crisis. Ondertussen is deze verplichting (minstens voorlopig) komen te vervallen.

Binnen onze werkomgeving werd door de verschillende werkgevers beslist (nog) niet in te zetten op structureel telethuiswerk, en aldus hier (nog) geen kader voor uit te werken. De overtuiging is er immers dat structureel van thuis uit werken niet wenselijk, zelfs niet mogelijk is, voor het correct en gepast uitvoeren van onze opdracht : begeleiden, behandelen, ondersteunen van cliënten en hun naastbetrokkenen, in de thuiscontext en maatschappij.

Anderzijds werden er wel mogelijkheden uitgewerkt om occasioneel telethuiswerk te verrichten. Het kan immers wel eens gebeuren dat een medewerker voorkeur geeft aan het volgen van een webinar van thuis uit, eens een verslag wil maken en/of administratie wil doen ‘ongestoord en in alle rust’, enz. Opdrachten die voorspelbaar zijn en ingepland kunnen worden, en eerder occasioneel/’uitzonderlijk’ aan de orde zijn.
(Occasioneel) Telethuiswerk kan dus nog steeds, mits (op voorhand) overleg en toestemming van je leidinggevende.

En wat met “flexibiliteit” ?!

Hebben we het over telewerken en telethuiswerk, dan gaat het ook vaak om flexibiliteit en de ‘work-life balance’, het evenwicht tussen werk en privé.

Binnen Covias willen we uitdrukkelijk aandacht hebben voor en inzetten op wederzijdse flexibiliteit. Onze werkomgeving vraagt heel wat flexibiliteit van elk van ons, en het is dan ook vanzelfsprekend dat de werkomgeving voldoende mogelijkheden voorziet om flexibel te zijn. Als organisatie bekijken we dit in eerste instantie vanuit de werkopdracht, maar ook de privésituatie en thuiscontext speelt natuurlijk een (belangrijke) rol.
Het uitwerken van een duidelijk kader, passend in wettelijke bepalingen, lijkt hier echter vaak haaks op te staan. We willen administratieve overlast en bijkomende registratie vermijden, anderzijds willen we maximaal gebruik maken van wisselende situaties en omstandigheden.

Flexibiliteit = uitzonderingen die de regel bevestigen, flexibiliteit = buigbaar zijn, …

Concreet gaat het dan vaak om : mag ik voor die situatie niet eens van thuis uit op huisbezoek vertrekken, mag ik niet eens na een huisbezoek rechtstreeks naar huis rijden, mag ik …
Een voor een situaties die op zich afwijken van de regel, maar we graag mogelijk maken/houden. Motivaties hierbij zijn vaak opgebouwd vanuit individuele praktische overwegingen, winst wat betreft verplaatsingstijd en -kosten, … en blijken duidelijk te variëren in frequentie van medewerker tot medewerker.

Het omschrijven van eenduidige ‘indicaties’ of richtlijnen blijken alvast niet evident, noch voldoende eenduidig. De werkomstandigheden tijdens Corona hebben ons uitgedaagd (snel) op een andere manier te gaan werken, met voor- en nadelen. Laat ons hierbij niet “terug naar af” gaan, maar op een verstandige manier het kader bijsturen om de voordelen niet verloren te laten gaan en de nadelen tot een minimum te beperken.

Vanaf 1 september werken we dus vanuit het referentiekader van weleer, met de nodige en wenselijke flexibiliteit, en gaan we zoek naar hoe we het afsprakenkader kunnen bijsturen/aanpassen. Het bespreekbaar en transparant maken van motivaties en argumenten is hierbij essentieel.
Bots je de komende weken/maanden op beperkingen die je graag gewijzigd wil zien, ga dan in gesprek en overleg met je leidinggevende of iemand van het beleidsteam! Laat ons samen op zoek gaan naar hoe het ‘beter’ en ‘duidelijker’ gemaakt kan worden.

Door het beleidsteam werd vooropgesteld de komende maanden actief op te volgen welke ‘uitzonderingen’ er aan bod komen, met welke reden, en waar er gebotst wordt met het (bestaande) kader, met de bedoeling noodzakelijke of wenselijke bijsturingen te doen na een evaluatie eind 2021.

‘Normale’ werking vanaf 1 september 2021…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X