Zwaluwenstraat 109, 8400 Oostende, 059 43 56 54

Doelgroep

De Passant is een activiteitencentrum te Oostende voor volwassenen met psychiatrische of psychosociale problemen. De doelgroep ervaart moeilijkheden op één of meerdere levensdomeinen:

 • Sociaal geïsoleerd zijn
 • Onvoldoende zelf kunnen zorgen voor een zinvolle daginvulling en vaste dagstructuur
 • Het niet zelfstandig kunnen opnemen van vrijetijdsactiviteiten
 • Het moeilijk kunnen organiseren van huishoudelijke taken (koken, onderhoud, zelfzorg…)
 • Geen aansluiting vinden binnen het reguliere vrijetijdsaanbod in de regio

De Passant wil deze mensen ondersteunen in het herontdekken van hun capaciteiten en hun zoektocht naar nieuwe interesses, met het oog op het uitbouwen van een nieuwe hobby of zinvolle daginvulling.

Doelstellingen

De Passant biedt activiteiten aan in groep, aangepast aan de persoonlijke noden. Naargelang de doelstellingen of interesses van de bezoeker kan zijn/haar programma variëren.

Mogelijke doelstellingen kunnen zijn:

 • Aanbieden van een vaste dagstructuur
 • Uitbouwen van een zinvolle tijdsinvulling
 • Creëren van de mogelijkheid tot sociaal contact
 • Ondersteunen van het dagelijks functioneren (koken, onderhoud, zelfzorg…)

Er wordt naar gestreefd om deze personen via activering maximaal een plaats in de samenleving te bezorgen.

Programma

Het weekprogramma van De Passant bestaat uit verschillende ateliers. Als bezoeker kan je maximaal 3 halve dagen naar De Passant komen. Bij de start maken we samen het programma op dat het meeste aanleunt bij de interesses en mogelijkheden van de bezoeker.

Het programma bestaat uit:

 • Verschillende ateliers: sport, keuken, cultuur, gezelschapsspelen, geheugen en crea
 • Instuifmomenten
 • Excursies in de regio of verder weg
 • Vrijblijvende avondactiviteiten
 • Vormingen: vb. huishoudelijke vaardigheden, mijn gezondheid, omgaan met beperkt budget
 • Contacten met lokale initiatieven zoals de buurthuizen, de bibliotheek, sportcentra,…
 • Jaarlijkse organisatie van een meerdaagse uitstap
WeekschemaMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
09u00 tot 11u30GeslotenCrea

Keuken
/Keuken

Wandelen
Crea
11u45 tot 13u00Maaltijd
/Maaltijd
13u00 tot 16u30Instuif tot 14u
Vanaf 14u: Sport
Geheugen
Gezelschapsspelen
/14u : Crea
14u : Cultuur
Ontmoetingsnamiddag

Kostprijs:

 • 10 euro lidgeld/maand
 • Eventueel bijkomende kosten voor bepaalde activiteiten

Aanmelding

Iedere aanmelding voor De Passant loopt via de behandelende arts. Na het ontvangen van een medisch verslag/verwijsinfo van de psychiater (zie dit invulformulier), wordt er een afspraak vastgelegd voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek wordt stil gestaan bij het functioneren en de behoeften op verschillende levensdomeinen zoals daginvulling, sociale contacten, organiseren en uitvoeren van het huishouden. Na bespreking in team volgt een adviesgesprek met de kandidaat bezoeker. Daarin wordt het weekprogramma besproken en de doelstellingen vastgelegd. Op dit moment worden ook praktische afspraken gemaakt rond inschakeling en frequentie van aanwezigheid.

Indien binnen De Passant geen passend antwoord kan gegeven worden, wordt gezorgd voor een gerichte doorverwijzing.

Locatie

X
X
X
X