Wat is de familiereflex ?

Het belang van naasten/familie in het herstelproces van de cliënt wordt door niemand in vraag gesteld. Toch is het betrekken van naasten/familie niet altijd structureel ingebed in onze begeleidingen. Het beroepsgeheim staat een natuurlijke samenwerking met de familie soms in de weg. Het informeren, ondersteunen en betrekken is ook niet altijd gemakkelijk, zeker niet als de relatie tussen cliënt en naasten vertroebeld of verbroken is.

Familie/naasten kunnen pas voluit van betekenis zijn als we ons de reflex eigen maken om hen op een familievriendelijke manier te informeren, ondersteunen en betrekken. Dat kan op niveau van de cliënt, maar ook algemeen. Het ene kan hierbij zelfs los staan van het andere.
Onderzoek toont aan dat cliënten heel wat positieve effecten ervaren als naasten betrokken worden: meer steun tijdens begeleiding, betere sociale vaardigheden, betere re-integratie, meer medicatietrouw, gevoel van verbondenheid, herstel van relatie met naastbetrokkenen, …

De familiereflex speelt in op de roep van vele cliënten om hun naasten meer te betrekken en op de verzuchting van naasten om betrokken, gehoord en ondersteund te worden.
Via de familiereflex worden handvatten aangeboden om te zorgen voor een structurele inbedding en voor duidelijkheid over welke informatie er binnen de juridische kaders wél gedeeld kan worden. Dat zal maken dat de intentie om naasten te betrekken, waarvan we weten dat ze er volop is, vaker realiteit kan worden.
De algemene richtlijn, scans en toolbox kan je terugvinden op de website van Familiereflex of, voor onze interne medewerkers, in de kennisbank op intranet .

Waar werd reeds op ingezet binnen Covias, en war willen we naar toe?

Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil rond het thema naastbetrokkenen en participatie van naastbetrokkenen.
Begin oktober hebben we de familietevredenheidsenquête gelanceerd. Deze werd ontwikkeld door het Familieplatform, in samenwerking met meerdere mobiele werkingen, waaronder ook Covias.

Een werkgroep binnen de themagroep “naastbetrokkenen en natuurlijke netwerken” werkte het idee rond “storytelling” (vertellen over concrete ervaringen) verder uit. Een animatiefilm gevolgd door verschillende korte filmpjes die een beeld geven van de werking met naasten binnen Covias zal er het resultaat van zijn. We bieden jullie hierbij alvast graag de primeur en introductie aan :

De themagroep Naastbetrokkenen start daarenboven op 29/11/2021 met een coachingstraject dat bestaat uit 8 sessies van 2 uur.
Covias stelde zich kandidaat om het implementatietraject in de toepassing van de richtlijnen van de Familiereflex te laten coachen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn rond het betrekken van naasten in de Geestelijke Gezondheidszorg die werd ontwikkeld door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Om bij te dragen aan kwaliteitsvolle hulpverlening, biedt de richtlijn praktische handvatten voor hulpverleners, zorgorganisaties en beleidsinstanties.
Het resultaat zal zijn: duidelijke actiepunten en een concreet plan van aanpak, specifiek op maat van onze organisatie!

De thema’s waarrond gewerkt wordt tijdens dit traject:

 • Startmoment + onthaal en steun familie
 • Informatie en beroepsgeheim
 • Omgaan met familie in crisissituaties
 • Betrokkenheid van familie
 • KOPP/KOAP
 • Familie in bijzondere situaties
 • Afstemming werking naar een concreet plan van aanpak
 • Evaluatie

Ook jullie mening en ervaring telt! Daarom zullen we tijdens dit traject af en toe terugkoppelen en peilen naar hoe jullie het allemaal ervaren.

Ook dit jaar hebben we weer 7 studenten van Howest (richting sociaal werk) kunnen overtuigen om samen met ons na te denken rond de uitwerking van de Covias Caravaan: een idee dat ontstond in de participatieraad naastbetrokkenen.

Na het geslaagde online-event van begin 2021 willen we komend jaar een Caravaan-stop samen met de participatieraad naastbetrokkenen vorm geven en er in ons werkingsgebied de naasten mee opzoeken.
We horen van naastbetrokkenen en cliënten, maar ook buurten, een grote vraag tot meer laagdrempelig contact, waarbij ingezet wordt op beeldvorming als het gaat over geestelijke gezondheidszorg.
Het doel is om geestelijke gezondheid bespreekbaar te stellen, mensen wegwijs te maken in het aanbod, vragen en noden te capteren en beantwoorden.
We richten ons hierbij tot onze cliënten, naastbetrokkenen van cliënten, gastvrije plaatsen en buurten, …. maar ook zorgwekkende zorgvermijders, mensen die gebukt gaan onder het taboe die nog leeft als het gaat om geestelijke gezondheidszorg, enz.
De caravan/mobilhome willen we zo inrichten dat we er mensen in kunnen ontvangen. Rondom het voertuig kunnen we, om grotere groepen te bereiken, tafeltjes plaatsen.
De caravan/mobilhome moet een ankerpunt worden, een herkenbaar symbool voor wat Covias doet en waar we voor staan. Onze teams zijn mobiele teams, die werken in en met de context van cliënten.
De Covias Caravaan, als middel om ons doel waar te maken : ‘dicht bij de cliënt en zijn naasten ontmoeting organiseren‘. Wil je dit project / initiatief steunen, dan kan dat!

We tonen graag aan dat er al heel mooie initiatieven binnen Covias zijn waarbij naasten betrokken worden!

 • Het project Brugwonen, waartoe het initiatief van naastbetrokkenen kwam, werd opgepikt en ingebed in Covias;
 • Binnen het project Brugwonen bestaat er reeds enkele jaren een Familieraad;
 • We zetten in op de trialoog, een methodiek mee ontwikkelt vanuit Brugwonen, samen met Similes;
 • Met Similes werkten we een draaiboek uit die helpend kan zijn voor organisatie en werkingen die een familieraad willen opstarten;
 • Binnen Covias hebben we vorm en ruimte gegeven voor een Participatieraad naastbetrokkenen, op beleidsniveau;
 • We zetten in op innovatie en ontwikkeling, waarbij medewerkers vrijgesteld worden om rond het thema naastbetrokkenen aan de slag te gaan;
 • We bouwen een samenwerking uit met El Camino, een initiatief waarin onder meer naasten initiatiefnemers zijn;
 • We zetten in op de functie “ervaringswerk naastbetrokkenen” en hebben sinds begin november 2021 deze vacature kunnen invullen;
 • We sensibiliseren trajectbegeleiders om naasten op verschillende manieren bij de zorg van een cliënt te betrekken;

Hoera we hebben een nieuwe collega, en het is een ervaringswerker naastbetrokkenen!

Covias besliste reeds enige tijd terug in te zetten op ervaringswerk. Niet alleen door het inzetten van ervaringswerkers op vrijwillige basis, maar ook door de aanwerving van ervaringswerkers in loondienst. Daarbovenop hebben we bewust rekening gehouden met de verschillende perspectieven van ervaringswerk : het cliëntenperspectief én het perspectief van naastbetrokkenen. Sinds begin november 2021 kwam Nele De Soete in dienst als ervaringswerker vanuit naastenperspectief.

Tot slot: een warme oproep aan onze medewerkers!

Om met het coachingtraject tot goede en passende acties te komen in het betrekken van naasten, die ook jullie allen als een meerwaarde ervaren, is het belangrijk dat we rekening houden met jullie ervaringen en meningen, maar ook zien hoe we groeien als organisatie tijdens het traject.

We zullen bij jullie op verschillende manieren aftoetsen en bevragen over wat jullie ervaringen zijn en naar jullie advies.
Heb je al een goed idee? Contacteer dan een collega uit de trekkersgroep!

Je hoort nog van ons!

Alvast bedankt!

De Familiereflex: hoe staat het er mee binnen Covias?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X