Help jij om de Covias Karavaan waar te maken ?!

Waar hebben we jouw hulp voor nodig?

We horen van naastbetrokkenen en cliënten, maar ook buurten, een grote vraag tot meer laagdrempelig contact, waarbij ingezet wordt op beeldvorming als het gaat over geestelijke gezondheidszorg.

Vanuit onze participatieraad naastbetrokkenen groeide het idee/concept om een caravaan te organiseren, binnen het werkingsgebied, waarbij neergestreken wordt in de verschillende gemeenten en buurten. Vanuit de caravaan zullen initiatieven genomen worden om geestelijke gezondheid bespreekbaar te stellen, mensen wegwijs te maken in het aanbod, vragen en noden te capteren en beantwoorden.
Ter illustratie : West-Vlaanderen is jammer genoeg één van de regio’s in Vlaanderen/België/Europa waar zoveel zelfdodingen plaats vinden. Geestelijke gezondheid en psychisch welzijn verdienen aldus de nodige aandacht.

Concreet :

We willen een (tweedehands) caravan / mobilhome aankopen die aangewend zou worden om pop up’s ‘geestelijke gezondheidszorg’ te realiseren over het werkingsgebied heen.
We richten ons hierbij tot onze cliënten, naastbetrokkenen van cliënten, gastvrije plaatsen en buurten, …. maar ook zorgwekkende zorgvermijders, mensen die gebukt gaan onder het taboe die nog leeft als het gaat om geestelijke gezondheidszorg, enz.

De caravan/mobilhome willen we zo inrichten dat we er mensen in kunnen ontvangen. Rondom het voertuig kunnen we, om grotere groepen te bereiken,  tafeltjes plaatsen.
De caravan/mobilhome moet een ankerpunt worden, een herkenbaar symbool voor wat Covias doet en waar we voor staan. Onze teams zijn mobiele teams, die werken in en met de context van cliënten. 

De Covias Caravaan, als middel om ons doel waar te maken : ‘dicht bij de cliënt en zijn naasten ontmoeting organiseren‘. 

De Covias Caravaan voor naastbetrokkenen

Om naasten als volwaardige zorgpartner mee te nemen in het hersteltraject van de cliënt hebben we binnen Covias al heel wat inspanningen geleverd. 

  • In 2019 zijn we van start gegaan met de participatieraad naastbetrokkenen. In dit adviesorgaan zetelen partners, ouders, broers, zussen, kinderen en belangrijke anderen van cliënten. De participatieraad bespreekt thema’s die hen aanbelangen en formuleert adviezen naar het beleidsteam toe.
    Thema’s en vragen kunnen ook in omgekeerde richting gaan van beleid naar de participatieraad.
  • Met de themagroep familiereflex zet Covias extra in op naastbetrokkenen en natuurlijke netwerken van de cliënt. Deze groep lanceert in het najaar 2021 een familietevredenheidsenquête, informeert externen over de werking met familie, dient aanvragen in om met studenten rond dit thema aan de slag te gaan, schreef mee aan de vacature ervaringswerker naastbetrokkene binnen Covias, …
  • In 2020 ging Covias aan de slag met 6 studenten van Howest om naastbetrokkenen nog meer op de kaart te zetten binnen de werking. Een webinar met ruimte voor trialoog was er het resultaat van. 
  • Recent werd een vacature gepubliceerd om een ervaringswerker naastbetrokkenen aan te werven binnen onze organisatie…

U leest het, Covias doet reeds heel wat inspanningen om naasten te betrekken… Maar toch hebben we het gevoel dat er veel naasten niet bereikt worden. We willen dit najaar dan ook starten met de ‘Covias Caravaan‘, waar we met alle 150 medewerkers graag onze schouders onder zetten!!

Met deze Caravaan willen we fysiek op stap gaan en ons bewegen naar de naastbetrokkenen van onze cliënten. We willen hen treffen in hun leefomgeving en hen ontmoeten in de brede zin van het woord. We plannen dan ook 9 ontmoetingsmomenten op verschillende plaatsen binnen het werkingsgebied. 

Op deze ontmoetingsmomenten willen we naasten van cliënten treffen, ons voorstellen, horen welke vragen ze hebben, welke noden ze ervaren en dit op een zeer laagdrempelige manier. Een koffietje samen drinken, een hapje samen eten en luisteren naar elkaar. 

Onbekend is onbemind en daar willen we met de Caravaan verandering in brengen.Dit willen we doen met een caravan/mobilhome dat uitnodigend is en opvalt in het straatbeeld. We willen het zo inrichten dat we er naasten in kunnen ontvangen alsook rondom het voertuig een ontmoetingsplaats kunnen creëren. 

En meer…

Het spreekt voor zich dat we dit voertuig blijvend willen gaan gebruiken en maximaal inzetten, ook voor andere projecten binnen of met Covias.

Wat staat er nog in de startblokken: 

  • Cliëntenbureau 

Vanuit onze participatieraad cliënten willen we op lokaal niveau present zijn om cliënten in hun buurt te treffen, te ontmoeten, in dialoog te gaan, te informeren en te laten participeren.
De Covias Caravaan zou ook hier een middel zijn om dit doel te bereiken. Leden van de participatieraad zouden zelf deze Caravaan kunnen bemannen en spreek- en ontmoetingsmomenten plannen, doorheen het  werkingsgebied. Mobiliteit en beperkingen van het openbaar vervoer mogen geen rol spelen als het gaat over inspraak en participatie!

  • Ona – Ontmoetend Actief

We geloven in intersectoraal samenwerken en werkten een innoverend concept uit als het gaat over ‘activiteiten en ontmoeting’. We bouwen eigen doelgroepspecifieke activiteiten- en ontmoetingscentra af en zetten resoluut in op inclusie en aansluiting bij de reguliere zorg en ondersteuning.
Eén van de deelaspecten hierbij is dat ook activiteitenbegeleiders, kwartiermakers en ervaringswerkers mobiel worden ingezet.
Zij gaan op stap en zoeken gastvrije plaatsen voor cliënten om naartoe te kunnen en aansluiting te vinden bij het regulier aanbod. Het inzetten van de Caravaan bij evenementen en activiteiten zou een grote meerwaarde zijn!

Steun ons!

De Covias Caravaan

0% gefinancierd
Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €100,00

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X