In uitvoering van het Intersectoraal Sociaal Akkoord van 25 juni 2021 en de CAO’s van de Nationale Arbeidsraad heeft het paritaire comité 330 onlangs een aantal sectorale CAO’s afgesloten over SWT, landingsbanen en vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.

Deze cao’s zijn genomen in het verlengde van het Intersectoraal Sociaal Akkoord van 25 juni 2021 en de cao’s die de Nationale Arbeidsraad in uitvoering van dit akkoord afgesloten heeft op datum van 17 juli 2021. Een bespreking …

Algemeen stelsel SWT

Aan het algemeen stelsel, zoals vastgelegd in CAO nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, verandert er niets. De minimumleeftijd voor SWT binnen dit stelsel ligt op 62 jaar. Het vereiste beroepsverleden is voor mannen 40 jaar. Voor vrouwen ligt dit ondertussen op 37 jaar (jaar 2021), maar deze drempel wordt jaarlijks opgetrokken met één jaar tot de voorwaarde van 40 jaar bereikt is in 2024.
Werknemers hebben rechtstreeks toegang tot dit stelsel van SWT indien voldaan is aan de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden bij ontslag. Anders gezegd, er is geen sectorale cao nodig opdat werknemers op basis van deze cao hun recht op SWT bij ontslag kunnen doen gelden.
Toch hebben de sociale partners van PC 330 in uitvoering van cao nr. 17 een sectorale cao afgesloten, meer bepaald over de berekening van de aanvullende vergoeding verschuldigd door de werkgever. Deze vergoeding wijkt namelijk lichtjes af van de berekening zoals vastgelegd in cao 17. Deze cao komt er in opvolging van de voorgaande cao van 12 maart 2018 die op 31 december 2020 een einde genomen heeft. De nieuwe cao heeft net zoals de vorige opnieuw een maximale duurtijd van 3 jaren tot en met 31 december 2023.

Uitzonderingsstelsels SWT

Het Intersectoraal sociaal akkoord van 25 juni 2021 verlengt voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 een aantal uitzonderingsstelsel SWT.

Sommige van bovenvermelde stelsels moeten het voorwerp uitmaken van een sectorale cao opdat werknemers in geval van ontslag hun recht op deze stelsels zouden kunnen doen gelden. Het gaat meer bepaald over (1) de stelsels SWT voor het bouwbedrijf, de nachtarbeid en de zware beroepen en (2) SWT voor de zware beroepen. Op 11 oktober 2021 heeft PC 330 daarom een sectorale cao afgesloten voor elk van deze stelsels.
Het PC 330 heeft bovendien ook een sectorale cao afgesloten voor de lange loopbanen, hoewel een sectorale CAO hier strikt genomen niet nodig is omdat men het recht op de bedrijfstoeslag kan putten uit de NAR-CAO. De reden voor deze sectorale cao bevindt zich opnieuw in de lichtjes afwijkende berekening van de aanvullende vergoeding in vergelijking met de berekening in cao nr. 17.

We herinneren er nogmaals aan dat, net zoals in het verleden, aan de leeftijdsvoorwaarde voldaan moet worden uiterlijk op 30 juni 2023 en op het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst effectief eindigt. Aan de loopbaanvoorwaarde moet voldaan worden op het einde van de arbeidsovereenkomst, ook al bevindt het einde zich buiten de geldigheidsduur van de cao. Deze regels gelden voor alle stelsels van SWT.

Referentie nieuwe cao’s:
• Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021 inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 151 van de Nationale Arbeidsraad
• Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021 inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 143 van de Nationale Arbeidsraad
• Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021 tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

Landingsbanen

Naast de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot SWT, werden op 11 oktober 2021 in het paritair comité 330 eveneens twee cao’s afgesloten inzake landingsbanen. Eén cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. De tweede betreft de periode gaande van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. Het “ontdubbelen” in 2 cao’s vloeit voort uit het gegeven dat deze cao’s van beperkte duur moeten zijn, geen stilzwijgende verlengingsclausule mogen bevatten en niet langer dan 2 jaar mogen duren.
De algemene regel wil dat werknemers in een landingsbaan een RVA-uitkering ontvangen vanaf 60 jaar. De sectorale cao’s verlagen deze leeftijdsgrens voor medewerkers met een lange loopbaan, zwaar beroep of in onderneming in moeilijkheden of herstructurering.
De verlaagde leeftijdsgrens wordt voor medewerkers die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5e behouden op 55 jaar en voor medewerkers die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/2e verlaagd tot 55 jaar (voorheen 57 jaar).

Referentie nieuwe cao’s:
• Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021 in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 156 van 15 juli 2021 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering
• Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021 in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 157 van 15 juli 2021 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid

Ten slotte heeft het PC 330 tijdens de zitting van 11 oktober 2021 twee cao’s aangenomen die de werknemers in bepaalde regimes SWT onder bepaalde voorwaarden vrijstelt van aangepaste beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.

Werknemers in SWT moeten aangepast beschikbaarheid blijven op de arbeidsmarkt. Het Intersectoraal Akkoord van 25 juni 2021 voorziet evenwel in een vrijstelling van deze beschikbaarheid voor zover de werknemers de leeftijd van 62 jaar bereikt hebben of een beroepsverleden van 42 jaren kunnen aantonen. De toepassing van deze vrijstelling beperkt zich tot een drietal stelsels SWT, met name (1) het SWT voor het bouwbedrijf, de nachtarbeid en de zware beroepen, (2) het SWT voor de zware beroepen of (3) het SWT voor de lange loopbanen. In uitvoering van deze afspraak heeft de NAR twee cao’s aangenomen: éen cao loopt van januari 2021 tot en 31 december 2022 en de andere geldt voor de periode van januari 2023 tot en met december 2024(1). Ook hier valt het ontdubbelen in twee cao’s te verklaren vanuit de maximaal toegelaten duurtijd van twee jaren.

Opdat de ontslagen werknemers met een SWT voor het bouwbedrijf, de nachtarbeid en de zware beroepen, met een SWT voor de zware beroepen of een SWT voor de lange loopbanen op hun verzoek de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid kunnen genieten, moeten de sectoren een cao sluiten in toepassing van de cao’s van NAR. Dit is op 11 oktober gebeurd in PC 330 met de hieronder vermelde cao’s.
Voor de volledigheid wijzen we er nog op dat rechthebbenden op een Medisch SWT op hun vraag kunnen worden vrijgesteld van de verplichting aangepast beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.

Referentie nieuwe cao’s:
• Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr.153
• Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021 tot vaststelling, voor 2023 en 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr.155

CAO’s, landingsbanen en vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X