Doelgroep

Begeleiding en Behandeling (B&B) biedt ondersteuning aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Die ondersteuning vindt plaats in de thuiscontext van de cliënt. Samen met de cliënt en diens omgeving werken we aan herstel en kwaliteit van leven en dit op alle levensdomeinen waar dat nodig of gewenst is. Op die begeleiding staat geen tijd: we houden het zo kort als mogelijk, maar houden vol zo lang als nodig.
In de literatuur wordt EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoening) als volgt omschreven:

 • er is sprake is van een psychiatrische stoornis, die zorg/behandeling noodzakelijk maakt;
 • die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren gepaard gaat;
 • waar de beperking oorzaak en gevolg is van psychiatrische stoornis;
 • die niet van voorbijgaande aard is;
 • waar gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken noodzakelijk is om het behandelplan te realiseren.

Wie 18 jaar of ouder is, kan beroep doen op het aanbod van Covias.

Aanbod op maat

De begeleidingsdoelstellingen worden samen met de cliënt bepaald. We houden rekening met de noden en de beperkingen, maar vertrekken vanuit de sterktes en mogelijkheden. De begeleiding coördineert, ondersteunt, versterkt of neemt (tijdelijk) over indien nodig. In elk levensdomein houdt de cliënt de verantwoordelijkheid.
We werken nauw samen met de partners in het netwerk van de cliënt. Zowel partners in de behandeling en zorg als partners op vlak van dagbesteding, financiën en administratie. Ook met de mantelzorgers en familie worden in overleg afspraken gemaakt.
De begeleiding heeft als einddoel voor de cliënt dat hij/zij opnieuw zelfstandig kan wonen, met de omkadering en het netwerk dat werd opgebouwd. 

In het aanbod Begeleiding en Behandeling kunnen verschillende modules aan bod komen, afhankelijk van de zorgnood en -vraag:

 • trajectbegeleiding,
 • woonondersteuning,
 • groepswonen,
 • financiële en administratieve begeleiding,
 • behandeling en psychologische ondersteuning,
 • netwerkopbouw,
 • contextbegeleiding,
 • crisishantering,
 • huisvesting bieden

Werkingsgebied

Het aanbod Begeleiding en Behandeling wordt georganiseerd vanuit 3 clusters. De ondersteuning vanuit een van deze clusters is gebaseerd op waar de cliënt/zorggebruiker woont :

 • Cluster Noord (blauw) :
  • Brugge : 050 44 50 90
 • Cluster Zuid (rood)
  • Beernem : 050 96 00 20
 • Cluster West (groen) :
  • Oostende : 059 44 56 72
  • Veurne : 058 31 70 04

Aanmelding

Een aanmelding kan op verwijzing of met ondersteuning van een geestelijke gezondheidszorgorganisatie (psychiater, ambulante dienst, tijdens een opname in een ziekenhuis), of na een verkenning en oriëntatie door het Psychiatrisch ExpertiseTeam .

Een aanmelding gebeurt via een aanmeldingsformulier. Het wordt ingevuld door de kandidaat cliënt, ondersteund door de verwijzer.
Samen met een medisch verslag van de behandelend psychiater en eventueel een sociaal verslag wordt het opgestuurd naar de beleidsarts van het intaketeam (Dr. Jo Magerman).

Aan de hand van onderstaande documenten kunt u zich voorbereiden op deze aanmelding:

 • Oplijsting van alle vragen van aanmeldingsformulier : .pdf of .docx
 • Sjabloon toestemmingsformulier : .pdf of .docx
 • sjabloon medisch verslag : .pdf of .docx (te bezorgen tav Dr. Jo Magerman, Hoefijzerlaan 40, 8000 Brugge)

Na de aanmelding volgt in principe een intakegesprek.
Voor het intakegesprek komen we graag langs op de verblijfplaats van de kandidaat cliënt, of, indien niet mogelijk, wordt de kandidaat uitgenodigd.
We vinden het belangrijk dat naast de kandidaat ook de verwijzer en eventueel nauw betrokkenen participeren in dit gesprek en proces.

De beslissing tot inclusie wordt binnen een redelijke termijn beantwoord en wordt meegedeeld aan de kandidaat, de verwijzer en eventuele naastbetrokkenen.

We houden contact tot een begeleiding kan worden opgestart. De wachttijd varieert naargelang de woonvorm en regio.

Aanmelden kan online, per e-mail of per post.

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij een van de medewerkers van het centraal aanmeldpunt :

 • Myriam Blomme : 0492 23 64 67
 • Rita Debusschere : 0490 42 10 00
 • Oona Moeyaert : 0468 29 08 94
 • Dominique Degrande (beleidsteam) : 0492 73 84 83
X
X
X
X