Doelgroep

Covias begeleiding en behandeling biedt ondersteuning aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Die ondersteuning vindt plaats in de thuiscontext van de cliënten. Samen met de cliënten en hun omgeving werken we aan herstel en kwaliteit van leven en dit op alle levensdomeinen waar dat nodig of gewenst is. Op die begeleiding staat geen tijd: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.
In de literatuur wordt EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoening) als volgt omschreven:
– er is sprake is van een psychiatrische stoornis, die zorg/behandeling noodzakelijk maakt;
– die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren gepaard gaat;
– waar de beperking oorzaak en gevolg is van psychiatrische stoornis;
– die niet van voorbijgaande aard is;
– waar gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken noodzakelijk is om het behandelplan te realiseren.

Wie 18 jaar of ouder is, kan beroep doen op het aanbod van Covias. De maximumleeftijd is door de overheden (nog) niet eenduidig bepaald. Daarom worden aanmeldingen van personen ouder dan 65 jaar op individuele basis bekeken.

Aanbod op maat

De begeleidingsdoelstellingen worden samen met de cliënt bepaald. We houden rekening met de noden en de beperkingen, maar vertrekken vanuit de sterktes en mogelijkheden. De begeleiding coördineert, ondersteunt, versterkt of neemt (tijdelijk) over indien nodig. In elk levensdomein houdt de cliënt de verantwoordelijkheid.
We werken nauw samen met de partners in het netwerk van de cliënt. Zowel partners in de behandeling en zorg als partners op vlak van dagbesteding, financiën en administratie. Ook met de mantelzorgers en familie worden in overleg afspraken gemaakt.
De begeleiding heeft als einddoel voor de cliënt dat hij/zij opnieuw zelfstandig kan wonen, met de omkadering en het netwerk dat werd opgebouwd. 

In het aanbod Begeleiding en Behandeling kunnen verschillende modules aan bod komen, afhankelijk van de zorgnood en -vraag:

 • trajectbegeleiding,
 • woonondersteuning,
 • groepswonen,
 • financiële en administratieve begeleiding,
 • behandeling en psychologische ondersteuning,
 • netwerkopbouw,
 • contextbegeleiding,
 • crisishantering,
 • huisvesting bieden

Werkingsgebied

Het aanbod Begeleiding en Behandeling wordt georganiseerd vanuit 3 clusters. De ondersteuning vanuit een van deze clusters is gebaseerd op waar de cliënt/zorggebruiker woont :

 • Cluster Noord (blauw)
 • Cluster Zuid (rood)
 • Cluster West (groen)

Aanmelding

Een aanmelding kan op verwijzing of met ondersteuning van een geestelijke gezondheidszorgorganisatie (psychiater, ambulante dienst, tijdens een opname in een ziekenhuis), of na een verkenning en oriëntatie door het Psychiatrisch ExpertiseTeam .

Een aanmelding gebeurt via een aanmeldingsformulier. Het wordt ingevuld door de kandidaat cliënt, ondersteund door de verwijzer.
Samen met een medisch verslag van de behandelend psychiater en eventueel een sociaal verslag wordt het opgestuurd naar de beleidsarts van het intaketeam (Dr. Jo Magerman).

Na de aanmelding volgt in principe een intakegesprek.
Voor het intakegesprek komen we graag langs op de verblijfplaats van de kandidaat cliënt, of, indien niet mogelijk, wordt de kandidaat uitgenodigd.
We vinden het belangrijk dat naast de kandidaat ook de verwijzer en eventueel nauw betrokkenen participeren in dit gesprek en proces.

De beslissing tot inclusie wordt binnen een redelijke termijn beantwoord en wordt meegedeeld aan de kandidaat, de verwijzer en eventuele naastbetrokkenen.

We houden contact tot een begeleiding kan worden opgestart. De wachttijd varieert naargelang de woonvorm en regio.

Aanmelden kan per online, per e-mail of per post.

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij een van de medewerkers van het centraal aanmeldpunt :

 • Myriam Blomme : 0492 23 64 67
 • Rita Debusschere : 0490 42 10 00
 • Oona Moeyaert : 0468 29 08 94
 • Dominique Degrande (beleidsteam) : 0492 73 84 83