Doelgroep

Begeleiding en Behandeling (B&B) biedt ondersteuning aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Die ondersteuning vindt plaats in de thuiscontext van de cliënt. Samen met de cliënt en diens omgeving werken we aan herstel en kwaliteit van leven en dit op alle levensdomeinen waar dat nodig of gewenst is. Op die begeleiding staat geen tijd: we houden het zo kort als mogelijk, maar houden vol zo lang als nodig.
In de literatuur wordt EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoening) als volgt omschreven:

 • er is sprake is van een psychiatrische stoornis, die zorg/behandeling noodzakelijk maakt;
 • die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren gepaard gaat;
 • waar de beperking oorzaak en gevolg is van psychiatrische stoornis;
 • die niet van voorbijgaande aard is;
 • waar gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken noodzakelijk is om het behandelplan te realiseren.

Wie 18 jaar of ouder is, kan beroep doen op het aanbod van Covias.

Aanbod op maat

De begeleidingsdoelstellingen worden samen met de cliënt bepaald. We houden rekening met de noden en de beperkingen, maar vertrekken vanuit de sterktes en mogelijkheden. De begeleiding coördineert, ondersteunt, versterkt of neemt (tijdelijk) over indien nodig. In elk levensdomein houdt de cliënt de verantwoordelijkheid.
We werken nauw samen met de partners in het netwerk van de cliënt. Zowel partners in de behandeling en zorg als partners op vlak van dagbesteding, financiën en administratie. Ook met de mantelzorgers en familie worden in overleg afspraken gemaakt.
De begeleiding heeft als einddoel voor de cliënt dat hij/zij opnieuw zelfstandig kan wonen, met de omkadering en het netwerk dat werd opgebouwd. 

In het aanbod Begeleiding en Behandeling kunnen verschillende modules aan bod komen, afhankelijk van de zorgnood en -vraag:

 • trajectbegeleiding,
 • woonondersteuning,
 • groepswonen,
 • financiële en administratieve begeleiding,
 • behandeling en psychologische ondersteuning,
 • netwerkopbouw,
 • contextbegeleiding,
 • crisishantering,
 • huisvesting bieden

Werkingsgebied

Het aanbod Begeleiding en Behandeling wordt georganiseerd vanuit 3 clusters. De ondersteuning vanuit een van deze clusters is gebaseerd op waar de cliënt/zorggebruiker woont :

 • Cluster Noord (blauw) :
  • Brugge : 050 44 50 90
 • Cluster Zuid (rood)
  • Beernem : 050 96 00 20
 • Cluster West (groen) :
  • Oostende : 059 44 56 72
  • Veurne : 058 31 70 04

Aanmelding

Een aanmelding kan op verwijzing of met ondersteuning van een geestelijke gezondheidszorgorganisatie (psychiater, ambulante dienst, tijdens een opname in een ziekenhuis), of na een verkenning en oriëntatie door het Psychiatrisch ExpertiseTeam .

In juni 2021 werd in samenspraak met meer dan 30 verwijzers een evaluatie gemaakt van de manier van aanmelden en intaken voor wat betreft de pijler ‘Begeleiding en Behandeling’ van Covias (“B&B”, de werking van Covias die instaat voor mobiele begeleiding aan huis – op “eigen adres” of in combinatie met ons aanbod huisvesting – van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening).

De voornaamste opmerkingen hielden verband met:

 • De aanmeldingsbundel die te uitgebreid is;
 • De te lange tijd vooraleer er een gesprek en inschatting is;
 • De cliënt, en zijn/haar netwerk, die omwille van de wachttijden twee keer zijn verhaal moet doen;
 • De grote tijdsinvestering van het proces, zowel voor verwijzers als van Covias-medewerkers.

We hebben deze opmerkingen ter harte genomen en gewerkt aan een nieuwe manier van omgaan met aanmeldingen en intakes. We geven hier de krachtlijnen van de herwerkte procedure weer.
Behandelaar en cliënt doen een aanmelding bij Covias “B&B”:

 • Verwijzer bezorgt essentiële informatie, via aanmelding@covias.be of per post op adres Hoefijzerlaan 40, 8000 Brugge, aan de hand van volgende 6 documenten:
 • Na overleg met de aanmeldingscoördinatoren schrijft de verwijzer zich in bij de intakecommissie om de aanmelding toe te lichten. Dit is een online-overleg, zonder de kandidaat, met een tijdsbestek van ongeveer 20 minuten. Het inplannen van dit overleg kan via deze pagina.
 • Tijdens dit overleg wordt de aanmelding al dan ontvankelijk bevonden:
  • Indien ontvankelijk voor combinatie met ons aanbod huisvesting volgt er snel een contact met de cliënt ifv matching met een woonvorm (bedoeling is passend in de concrete bewoning)
  • Indien ontvankelijk voor begeleiding ‘op eigen adres’ komt cliënt op de wachtlijst
 • Van zodra er een plaats vrij komt wordt er een triadisch intake/opstart gesprek georganiseerd. Tenzij er zich onverwachte ontwikkelingen voordoen is dit meteen ook de start van de begeleiding.

Uiteraard kan je ook terecht bij de aanmeldingscoördinatoren (AC):

Wil je even van gedachten wisselen, of heb je twijfels over een bepaalde situatie met betrekking tot verwijzing en aanmelding, dan kan je steeds terecht bij bovenstaande aanmeldingscoördinatoren.

X
X
X
X