Covias richt zich in deze tot 2% van de meerderjarige bevolking : mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA):

  • Die ondersteuning nodig hebben opverschillende levensdomeinen;
  • Die geen nood hebben aan 24-uur omkadering;
  • Maar wel een langdurige zorgnood hebben

Deze mensen hebben nood aan begeleiding in de leefomgeving van iemand met psychiatrische expertise en/of hebben nood aan een activeringsaanbod vanuit psychiatrische expertise.
Hierbij kan de modus van de begeleiding variëren van systematisch en exclusief in de leefomgeving tot occasioneel in combinatie met andere modi.

De Nederlandse consensusgroep onder leiding van P. Delespaul stelt voor om mensen tot  de groep met Ernstige psychische aandoening (EPA) te rekenen wanneer:  

  • er sprake is van een psychiatrische stoornis, die zorg/behandeling noodzakelijk maakt (niet in symptomatischeremissie);
  • en die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren gepaard  gaat (niet in functionele remissie);
  • en waarbij de beperking oorzaak en gevolg is van psychiatrische stoornis;
  • en niet van voorbijgaande aard is (structureel c.q. langdurig, ten minste enkele jaren); 
  • en waarbij gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken geïndiceerd is om het behandel- en ondersteuningsplan te realiseren.

Het aanbod wordt opgezet vanuit een herstel- en populatiegerichte visie en baseert zich op wetenschappelijk onderbouwde methodieken.

Voor deze doelgroep richt het aanbod van Covias zich op 3 pijlers :

X
X
X
X