Een aanbod georganiseerd vanuit 4 pijlers

Voor deze doelgroep wordt ons aanbod georganiseerd vanuit 4 pijlers :

Situering

Voor wat betreft de pijlers Begeleiding en Behandeling, OnA en Maatkracht, richt Covias zich op de doelgroep van meerderjarige personen met een ‘Ernstige Psychiatrische Aandoening’ (EPA), en hun naastbetrokkenen.
Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat dit om ongeveer 2% van de volwassen populatie gaat, zoals geïllustreerd in volgende afbeelding:

Covias richt zich dus tot personen :

  • Die ondersteuning nodig hebben opverschillende levensdomeinen;
  • Die geen nood hebben aan 24-uur omkadering;
  • Maar wel een langdurige zorgnood hebben

Deze mensen hebben nood aan begeleiding in de leefomgeving van iemand met psychiatrische expertise en/of hebben nood aan een activeringsaanbod vanuit psychiatrische expertise.
Hierbij kan de modus van de begeleiding variëren van systematisch en exclusief in de leefomgeving tot occasioneel in combinatie met andere modi.

De Nederlandse consensusgroep onder leiding van P. Delespaul stelt voor om mensen tot  de groep met Ernstige psychische aandoening (EPA) te rekenen wanneer:  

  • er sprake is van een psychiatrische stoornis, die zorg/behandeling noodzakelijk maakt (niet in symptomatischeremissie);
  • en die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren gepaard  gaat (niet in functionele remissie);
  • en waarbij de beperking oorzaak en gevolg is van psychiatrische stoornis;
  • en niet van voorbijgaande aard is (structureel c.q. langdurig, ten minste enkele jaren); 
  • en waarbij gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken geïndiceerd is om het behandel- en ondersteuningsplan te realiseren.

Het aanbod wordt opgezet vanuit een herstel- en populatiegerichte visie en baseert zich op wetenschappelijk onderbouwde methodieken.

Concrete cijfers

In het werkingsgebied van Covias zijn er ruim 450.000 inwoners in de leeftijdsgroep +18 jaar. Dit maakt dat er dus zo’n 9.000 personen zijn die kampen met een ‘ernstige psychiatrische aandoening’.
Jammer genoeg heeft Covias ‘slechts’ een door de overheid erkende en gesubsidieerde capaciteit van ongeveer 800 cliënten. Niettemin, we halen het onderste uit de kan om op gedifferentieerde wijze ons aanbod af te stemmen op de vragen en noden van zoveel mogelijk zorggebruikers.

X
X
X
X